Regulamin Udostępniania Zbiorów

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Rudolfa Menerki

w Głogowie Małopolskim i jej Filii

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Poniższy Regulamin obowiązuje w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim i jej filiach: w Budach Głogowskich, Przewrotnem, Rudnej Małej, Głogów Małopolski osiedle Rogoźnicaoraz Wysokiej Głogowskiej, zwanej dalej Biblioteką.

2. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni oraz na zewnątrz w Wypożyczalni.

3. Zbiory udostępnia się drogą wypożyczania indywidualnego i międzybibliotecznego.

4. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku.

5. Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek pracowników może ustalić inne godziny pracy Biblioteki.

 

§ 2

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają:

a) mieszkańcy gminy Głogów Małopolski;

b) inni czytelnicy spoza gminy za zgodą Dyrektora.

2. Prawo do korzystania z Czytelni ma każdy zainteresowany.

3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

4. Czytelnicy mogą wspomagać bibliotekę przez dary finansowe, które przeznaczane zostaną na zakup książek.

 

§ 3

1. Informacje o zbiorach można uzyskać osobiście, przez katalog komputerowy on-line lub telefonicznie.

2. Informacji bibliotecznych i biograficznych udzielają bibliotekarze.

 

II. Prawa i obowiązki Czytelnika

§ 4

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają Czytelnicy wymienieni w § 2.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty, podać PESEL, e-mail, uczeń aktualną legitymację szkolną;

b) zapoznać się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów MGBP im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim oraz jej filii i przestrzegać jego postanowień;

c) wypełnić i podpisać oświadczenia niezbędne do rejestracji oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w MGBP im. Rudolfa Menerki w Głogowie Młp. oraz jej filii;

d) potwierdzić własnoręcznym podpisem (po okazaniu dokumentu tożsamości) na Karcie Zapisu zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania;

e) oświadczenie składane przez Czytelników niepełnoletnich do 18 roku życia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (po okazaniu dokumentu tożsamości);

f) osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia zapisują się do biblioteki osobiście;

g) brak złożenia przez Czytelnika osobistego podpisu na Karcie Zapisu o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień uniemożliwia korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki;

h) czytelnik podpisując oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu przyjmuje równocześnie do wiadomości pełne konsekwencje odszkodowawcze za nieprzestrzeganie jego postanowień oraz utratę, przepadkiem, zniszczeniem posiadanych przez Bibliotekę Zbiorów;

i) czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych każdorazowo po ich zmianie. W przypadku Czytelników niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

3. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Czytelników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Czytelnika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usuniecie danych osobowych z bazy danych Czytelników MGBP w Głogowie Młp.”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek należy złożyć osobiście lub e-mailem wysłanym z adresu, który został zarejestrowany na koncie Czytelnika w systemie bibliotecznym. Usunięcia dokonuje bibliotekarz.

4. Czytelnicy, którzy nie korzystali z usług Biblioteki przez okres 5 lat od ostatniego wypożyczenia, a zwrócili wypożyczone Zbiory i uregulowali wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki, są wyrejestrowani z komputerowego programu bibliotecznego umożliwiającego korzystanie ze zbiorów Biblioteki.

5. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, wykorzystywanie, powielanie wypożyczonych i udostępnianych przez Bibliotekę Zbiorów.

6. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz pozostawienia bez opieki Czytelników niepełnoletnich, którzy nie rozpoczęli nauki w szkole podstawowej, chyba że dyżurujący bibliotekarz wyrazi na to zgodę.

7. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów i zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych), jazdy na rolkach, deskach i innych urządzeniach przeznaczonych do przemieszczania się oraz przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających. W w/w przypadkach bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi Czytelnika.

8. W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania się Czytelnika na terenie Biblioteki dyżurny bibliotekarz ma prawo wezwać Policję.

 

III. Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni

§ 5

1. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wypożyczeń poza Bibliotekę jest założona Karta Czytelnika(karta biblioteczna).

2. Ze zbiorów Biblioteki może korzystać osoba po uprzednim zarejestrowaniu się u Bibliotekarza dyżurującego. Czytelnik ma prawo do jednej Karty Czytelnika.

3. Czytelnik zobowiązany jest chronić Kartę Czytelnika przed zgubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie.

4. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Bibliotekarz wystawia nową Kartę Czytelnika zgodnie z cennikiem (Załącznik nr 2).

5. Wypożyczenie Zbiorów odbywa się po okazaniu dyżurującemu Bibliotekarzowi przez Czytelnika ważnej i aktualnej Karty Czytelnika.

6. Konto biblioteczne jest aktywne wyłącznie w danym roku kalendarzowym, w którym zostało założone. Czytelnik co rok osobiście odnawia ważność Karty Czytelnika w agendach i filiach Biblioteki okazując ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (w celu sprawdzenia i uaktualnienia danych Czytelnika). Dotyczy to także Czytelników, którym zablokowano konto Czytelnika z powodu zagubienia, utraty lub kradzieży Karty Czytelnika.

7. O Zagubieniu, utracie lub kradzieży Karty Czytelnika należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Czytelnika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty bibliotecznej przez Czytelnika.

8. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik może upoważnić jednorazowo lub czasowo inną osobę do wypożyczania zbiorów Biblioteki. Osoba upoważniona nie może być dłużnikiem Biblioteki. Wzór upoważnienia – Załącznik nr 3.

9. Biblioteka na życzenie Czytelnika udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.

 

§ 6

1. W Bibliotece oraz jej filiach obowiązuje wolny dostęp do półek.

2. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 woluminów na okres 35 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika.

3. Jedna książka może być zarezerwowana maksymalnie przez 5 osób.

4. Zbiory zarezerwowane w Bibliotece oraz jej filiach oczekują na odbiór przez 5 dni roboczych wliczając w ten okres dzień zarezerwowania Zbiorów dostępnych i dzień zwrotu Zbiorów dotychczas niedostępnych.

5. We wszystkich placówkach Biblioteki funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów Zbiorów. Wypożyczenia i zwroty Zbiorów odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

6. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą mailową oraz przez katalog online znajdujący się na stronie internetowej biblioteki. Rezerwować można wyłącznie pozycje, które w danym momencie są wypożyczone.

7. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Czytelnikowi kilku egzemplarzy tego samego tytułu znajdującego się w Zbiorach Biblioteki.

8. Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/mail) winien w ciągu 5 roboczych odebrać zarezerwowaną pozycję. Po upływie w/w terminu rezerwacja automatycznie ulega skasowaniu. Nie podanie przez Czytelnika numeru telefonu lub adresu e-mai zobowiązuje go do uzyskania informacji we własnym zakresie.

 

§ 7

1. Czytelnik odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów bibliotecznych. W w/w przypadkach Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez: odkupienie identycznego egzemplarza lub innego, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez bibliotekę lub zapłatę ekwiwalentu wg cennika zamieszczonego w Załączniku nr 2 – „Cennik opłat pobieranych przez MGBP w Głogowie Młp. oraz w filiach”.

2. Po przekroczeniu limitu zwrotu wypożyczonych zbiorów system biblioteczny automatycznie blokuje konto czytelnika, a Biblioteka pobiera opłaty naliczane zgodnie z cennikiem, wysyła upomnienia, których koszt ponosi Czytelnik zalegający ze zwrotem (koszt określa cennik).

3. Z dniem uiszczenia należności wobec biblioteki prawo do korzystania z zasobów Biblioteki zostaje Czytelnikowi przywrócone.

4. Jeżeli Czytelnik, pomimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Czytelnik ma możliwość, wyłącznie na użytek prywatny w granicach określonych przez prawo autorskie do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie biblioteki poprzez: skanowanie i zapis na własny nośnik elektroniczny lub ksero.

 

IV. Zasady korzystania z Czytelni i stanowisk komputerowych.

Udostępnienie zbiorów w Czytelni

§ 8

1. Z Czytelni oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, a także znajdujących się w filiach biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez konieczności posiadania Karty Czytelnika.

2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

a) pozostawienia wierzchnich okryć w miejscu do tego wyznaczonym;

b) pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości, którego odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych;

c) wpisania się do Rejestru odwiedzin w Czytelni;

d) zachowania ciszy i nie używania telefonów komórkowych.

3. O przyniesieniu własnych zbiorów lub multimediów do Czytelni Czytelnik informuje dyżurującego bibliotekarza.

4. Zbiory (w tym Zbiory z księgozbioru podręcznego) udostępnione w Czytelni podaje dyżurujący bibliotekarz.

5. Czytelnik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 5 woluminów.

W wyjątkowych przypadkach można za zgodą dyżurnego bibliotekarza otrzymać więcej woluminów.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie pozycji danego Zbioru (w tym Zbioru z Księgozbioru podręcznego), z którego chwilowo korzysta inny Czytelnik.

7. Zamówienia na materiały biblioteczne należy składać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni lub drogą elektroniczną.

8. Udostępnione materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.

9. W Czytelni można korzystać z książek i czasopism sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zamawiający ponosi koszty związane z przesyłką i reguluje je z góry.

10. Książek i czasopism przeznaczonych do czytania w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.

11. Książek i czasopism z Czytelni nie wypożycza się do domu. Zbiory z Księgozbioru podręcznego można wypożyczyć na zewnątrz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza, na weekendy i dni wolne od pracy biblioteki. Zbiory te powinny zostać zwrócone następnego dnia po dniu wolnym od otwarcia biblioteki. Jeżeli Czytelnik zwleka z ich zwrotem lub uiszczeniem należnych opłat Biblioteka wstrzymuje Czytelnikowi możliwość korzystania z usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Na kopiowanie fragmentów niektórych Zbiorów czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

13. Dozwolone jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 9

1. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Można korzystać z gier oraz innych programów służących zabawie, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

2. Na stanowiskach komputerowych w Czytelni, w Bibliotece oraz w filiach Czytelnicy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach oraz z Internetu.

3. Czytelnik może korzystać w Czytelni z własnego przenośnego komputera, bez prawa podłączania się do sieci lokalnej Biblioteki.

4. Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania krótkich tekstów. Teksty takie Czytelnicy powinni zapisywać na własne nośniki. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Czytelnika na dysku twardym komputera zostają one automatycznie usunięte.

5. Zabronione jest:

a) instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików;

b) konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych;

c) kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki;

d) otwieranie w Bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e) wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych;

f) przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe;

g) pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece;

h) wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych.

6. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę Czytelników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy Czytelnik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.

7. W przypadku oczekiwania na dostęp do komputera przez kolejnych Czytelników, Czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

8. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem danej agendy należącej do Biblioteki.

 

§ 10

1. Bibliotekarze wyjaśniają Użytkownikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrzebnych pozycji w posiadanych Zbiorach.

2. Bibliotekarze udzielają informacji o Zbiorach znajdujących się w danej agendzie należącej do Biblioteki, a w przypadku ich braku, informują, w której agendzie należącej do Biblioteki można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika Zbiory.

3. Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują, Czytelników jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.

4. Bibliotekarze udzielają:

a) informacji rzeczowych (objaśniając i podając fakty, daty, terminy) lub wskazując odpowiednie źródła, w których Czytelnik sam wyszukuje potrzebne mu informacje;

b) informacji bibliograficznych poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych, tematycznych, wyszukiwanie piśmiennictwa na dany temat, wskazanie bibliografii dotyczącej różnych zagadnień.

5. Bibliotekarz prowadzi Rejestr udzielonych informacji.

 

V. Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu

§ 11

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania Zbiorów oraz sprzętu będących własnością Biblioteki.

2. Przed wypożyczeniem Zbiorów oraz skorzystaniem ze Zbiorów w Czytelni (w tym Zbiorów z Księgozbioru podręcznego) lub skorzystaniem ze sprzętu komputerowego, Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na ich stan oraz zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, utraty, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu Zbiorów odpowiada Czytelnik, a za Czytelników niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość opłaty (odszkodowania) ustala każdorazowo bibliotekarz danej agendy Biblioteki, w wysokości od trzykrotności do dziesięciokrotności aktualnej wartości danego Zbioru.

4. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, przepadku (utraty), zniszczenia lub nieterminowego zwrotu książek odpowiada Czytelnik lub osoba upoważniona (odpowiedni wpis znajduje na Karcie zapisu). Informacja o formie odszkodowania zamieszczona jest w Załączniku nr 2 (Cennik opłat). W razie uchylania się Czytelnika lub osoby upoważnionej od odpowiedzialności materialnej Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego Czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Na kwoty wpłacone z tego tytułu Czytelnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

6. Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję może także:

a) zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania;

b) zwrócić najnowsze wydanie tego samego tytułu i autora, jednakże cena i wartość wydawnicza nie mogą być niższe od ceny i wartości wydawniczej pozycji zagubionej lub zniszczonej;

c) zwrócić inną pozycję o aktualnej wartości, przydatną dla Biblioteki.

7. Za zniszczenie sprzętu komputerowego, nośników elektronicznych oraz oprogramowania, Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów może spowodować utratę prawa do korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor MGBP w Głogowie Młp. na wniosek bibliotekarza danej agendy należącej do Biblioteki.

 

§ 12

1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych Zbiorów i uiszczenia należnych opłat bez uprzedniego wezwania ze strony Biblioteki.

2. Za przetrzymywanie Zbiorów ponad termin określony w § 6 pkt. 2 pobierane są opłaty pieniężne od każdego pojedynczego Zbioru (woluminu, egzemplarz) za każdy dzień zwłoki rozpoczynający się po terminie, w którym Czytelnik obowiązany był dokonać zwrotu danego Zbioru – Załącznik nr 2 (Cennik opłat).

3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub realizuje upomnienie telefoniczne w sprawie zwrotu Zbiorów pokrywa ich koszty w całości. W przypadku Czytelników niepełnoletnich koszty upomnień ponoszą w całości rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący Zbiory może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje bibliotekarz danej agendy.

5. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem Zbiorów lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tryb uiszczania przez Czytelników kaucji i innych opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz ich wysokość określa cennik stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

VI. Ochrona danych osobowych

§ 13

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski. Biblioteka odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W sprawach ochrony danych osobowych Czytelnicy mogą skontaktować się z Biblioteką poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 17 85 17 335 lub z Inspektorem ochrony danych Maciejem Majewskim pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Zbiorów i usług Biblioteki określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych. Dane osobowe będą także przetwarzane w celach archiwalnych.

4. Biblioteka przetwarza podane przez Czytelnika dane osobowe do celów statystycznych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. e RODO);

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece, w tym wynikającego z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r (art. 6 akapit 1 lit. c RODO);

c) dane osobowe mogą okazać się niezbędne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).

6. Dane osobowe podawane są przez Czytelników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki.

7. Dane osobowe są udostępniane producentowi programu bibliotecznego SOWASQL, wykorzystywanego do obsługi Użytkowników; mogą zostać udostępnione także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez dziesięć lat po wyrejestrowaniu z bazy danych Czytelników, na podstawie przepisów o archiwizacji, o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane.

9. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu. Prawa te przysługują w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

10. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

2. Użytkownicy nie przestrzegający Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania odpowiednio do Dyrektywa Biblioteki.

4. Spawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 


 

Załącznik nr 1

Wniosek o usuniecie danych osobowych z bazy danych

Czytelników MGBP w Głogowie Małopolskim oraz jej filii.

 

 

Imię/imiona ……………………………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………..

Nr Karty Czytelnika …………………………………………………………………………………….

„Działając na podstawie art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne usunięcie moich danych osobowych z bazy danych Użytkowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.”

....…………………………………..                                                          .............................…………………………………………………………………………..
(miejscowość, data)                                                                        (podpis Czytelnika/opiekuna prawnego Czytelnika niepełnoletniego)

Tożsamość Czytelnika została zweryfikowana.

Dane osobowe zostały usunięte z bazy danych Czytelników. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przechowywane w celu realizacji zasady rozliczalności z RODO, przez dziesięć lat od rezygnacji z usług Biblioteki, na podstawie przepisów o archiwizacji.

 

………………………………….                                       ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                    (podpis bibliotekarza)

 


 

Załącznik nr 2

Cennik opłat pobieranych przez MGBP w Głogowie MŁp. oraz w filiach

Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych przez MGBP w Głogowie Młp. oraz w Filiach

L.p.

Opłata za:

Wysokość opłaty:

1

Wydanie Karty Czytelnika

0 zł

2

Za duplikat karty czytelnika

2 zł

3

Zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, utratę Karty czytelnika (trzeciej i kolejnej)

5 zł

4

Przetrzymanie materiałów

Bibliotecznych (od każdej jednostki za każdy dzień)

0,10 zł

4

Zniszczenie materiałów bibliotecznych

Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej

ceny katalogowej zniszczonej

pozycji, nie mniej niż 30 zł

5

Zagubienie materiałów bibliotecznych

Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej

ceny katalogowej zniszczonej

pozycji, nie mniej niż 30 zł

6

Wysłanie upomnienia

5 zł

 

Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona pokwitowaniem.

Kwoty obejmują wartość znaczka, druków, materiałów niezbędnych do wysłania upomnienia, Kart Czytelników i innych poniesionych kosztów.

Ceny mogą ulec zmianie wraz ze wzrostem opłat pocztowych i innych kosztów.

 


 

Załącznik nr 3

do Regulaminu korzystania ze zbiorów MGBP w Głogowie Młp.

Wzór upoważnienia

......................................................................

Imię i nazwisko

.....................................................................

Nr Karty Czytelnika

 

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam

Panią/Pana ……………………………………………………………… nr PESEL …………………………………

(imię i nazwisko)

do wypożyczania z użyciem mojej karty Czytelnika w ………………………………………………….

(podać adres wypożyczalni/filii)

………………………………………………….. jednorazowo/na czas określony (max 12 miesięcy)*

od dnia………………………… do dnia ……………………………… . Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zbiory wypożyczone za jej okazaniem.

*niewłaściwe skreślić

........................................... ................................................ Podpis właściciela karty czytelnika Podpis osoby upoważnionej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji upoważnienia do wypożyczania zbiorów bibliotecznych przez MGBP w Głogowie Małopolskim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 (Dz. U. UE L nr 119, str. 1). Administratorem Danych jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, tel. 17 85 17 335, 17 789 74 22, NIP: 517-03-53-970,
REGON: 180756184, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

........................................                                  ..................................................

Data                                                       Podpis osoby upoważnionej

Adnotacje Biblioteki: UPOWAŻNIENIE przyjęto dnia, ........................................................

 


 

Pliki do pobrania: