Regulamin Udostępniania Zbiorów 

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim i jej Filii.

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Poniższy regulamin obowiązuje w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie Małopolskim i jej Filiach: w Budach Głogowskich, Przewrotnem, Rudnej Małej, Rogoźnicy oraz Wysokiej Głogowskiej, zwanej dalej Biblioteką.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni oraz na zewnątrz w Wypożyczalni.
 3. Zbiory udostępnia się drogą wypożyczania indywidualnego i międzybibliotecznego.
 4. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku.
 5. Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek pracowników może ustalić inne godziny pracy Biblioteki.

§ 2

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają:
  1. mieszkańcy gminy Głogów Małopolski;
  2. inni użytkownicy spoza gminy za zgodą Dyrektora.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni ma każdy zainteresowany.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy mogą wspomagać bibliotekę przez dary finansowe, które przeznaczane zostaną na zakup książek.

§ 3

 1. Informacje o zbiorach można uzyskać przez katalog komputerowy on-line, tradycyjne katalogi, kartoteki lub telefonicznie.
 2. Informacji bibliotecznych i biograficznych udzielają bibliotekarze.

§ 4

Użytkownik podnosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.

§ 5

 1. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego Biblioteki zabrania się wprowadzania zmian w jego konfiguracji oraz używania własnego oprogramowania.
 2. Użytkownik może korzystać w Czytelni z własnego przenośnego komputera, bez prawa podłączania się do sieci lokalnej Biblioteki.

§ 6

 1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim z siedziba w Głogowie Małopolskim 36-060, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, jako administrator danych osobowych informuje, że dane Użytkowników będą przetwarzane w celu związanym z udostepnieniem zbiorów Biblioteki oraz statystyką.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w Bibliotece.
 3. Biblioteka jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 2016 poz. 922), do celów związanych z udostepnieniem zbiorów i statystyką.
 4. Zapisanie się do Biblioteki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Udostępniania Zbiorów MGBP w Głogowie Małopolskim oraz jej Filii i wyrażeniem zgody na udostepnienie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 5. Czytelnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z Biblioteki, pod warunkiem, ze zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności. W przypadku wystąpienia na koncie czytelnika operacji finansowych, Biblioteka ma prawo do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych przez okres 5 lat.

 

II. Udostępnienie zbiorów Czytelni

§ 7

 1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  1. pozostawienia wierzchnich okryć w miejscu do tego wyznaczonym;
  2. pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości, którego odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych;
  3. wpisania się do Rejestru odwiedzin w Czytelni;
  4. zachowania ciszy i nie używania telefonów komórkowych.

§ 8

 1. Zamówienia na materiały biblioteczne należy składać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni lub drogą elektroniczną.
 2. Udostępnione materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 3. W Czytelni można korzystać z książek i czasopism znajdujących się w magazynach Czytelni oraz sprowadzonych w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych.
 4. Książek i czasopism z Czytelni nie wypożycza się do domu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu książek na noc.
 5. Książek i czasopism przeznaczonych do czytania w Czytelni nie wolno wynosić po za jej obręb.
 6. Użytkownik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 5 woluminów. W wyjątkowych przypadkach można za zgodą dyżurnego bibliotekarza otrzymać więcej woluminów.
 7. Na kopiowanie dokumentów czytelnik powinien otrzymać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

 

III. Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni.

§ 9

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają użytkownicy wymienieni w § 2.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty, student dodatkowo indeks, uczeń legitymację szkolną;
  2. zapoznać się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów MGBP w Głogowie Małopolskim i jej Filii.
 3. Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych konieczna jest indywidualna akceptacja dyżurującego bibliotekarza w każdej z placówek Biblioteki.

§ 10

 1. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wypożyczeń poza Bibliotekę jest założona karta czytelnika.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych każdorazowo po ich zmianie.

§ 11

 1. Jednorazowo wypożycza się 6 woluminów, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora na wiosek dyżurnego bibliotekarza można wypożyczyć więcej woluminów.

§ 12

 1. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
 2. Prolongatę terminu zwrotu można dokonać samodzielnie lub telefonicznie przed upływem terminu zwrotu.

§ 13

Nie wypożycza się poza Bibliotekę:

 1. Księgozbioru Czytelni;
 2. Czasopism.

§ 14

 1. Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, Biblioteka stosuje następujące sankcje:
  1. zablokowanie kotna użytkownika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów;
  2. upomnienie pisemne lub za pośrednictwem poczty;
  3. po trzech upomnieniach wezwanie ostateczne – wzywające użytkownika do zwrotów materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.

§ 15

Użytkownik w razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do zwrotu tego samego tytułu lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownicy nie przestrzegający Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania odpowiednio do Dyrektywa Biblioteki.
 4. Spawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępnienia zbiorów MGBP w Głogowie Małopolskim oraz Filii

Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych przez MGBP w Głogowie Młp. oraz w Filiach

L.p.

Opłata za:

Wysokość opłaty:

1

Wydanie karty czytelnika

0 zł

2

Za duplikat karty czytelnika

1 zł

3

Przetrzymanie materiałów

bibliotecznych

0 zł

4

Zniszczenie materiałów bibliotecznych

Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zniszczonej pozycji, 

nie mniej niż 30 zł

5

Zagubienie materiałów bibliotecznych

Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zniszczonej pozycji, 

nie mniej niż 30 zł

6

Wysłanie upomnienia

3 zł